LILLÖREN JA KALASÄÄKSEN PESÄ SUOJELUALUEEKSI

Ympäristölautakunta on hyväksynyt  

Pro Bodominjärven ehdotuksen Bodominjärvessä sijaitsevan Lillörenin saaren eli kalasääsken pesimäsaaren rauhoittaminen luonnonsuojelulain 24 §:n mukaiseksi suojelualueeksi.

joutsenet.netti.jpg                   5.0602.jpg

Ote Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjasta

23.10.2014


Päätösehdotus /Ympäristönsuojelupäällikkö Tarja Söderman 


Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että tämä tekee kalasääsken pesimäpaikan turvaamiseksi Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan esityksen:

Espoon kaupunki esittää Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle Espoon kaupungin omistamalle Bodomin kylän kiinteistölle 4:45 sijoittuvan, pinta-alaltaan noin 800 m2 kokoisen Lillören -saaren rauhoittamista luonnonsuojelulain 24 §:n mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi alempana esitetyin suojeluperustein ja -määräyksin sekä liitteenä olevan rajausesityksen mukaisesti.

kuva.JPG

Päätös Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite
1
Kartta esitetystä suojelualueesta


2
Pro Bodominjärvi ry:n aloite 24.1.2014


Selostus

Rauhoitettavaksi esitetään Bodomjärven itäreunalla sijaitsevaa Lillörenin saarta.

Saari on Espoon kaupungin omistuksessa ja sen pinta-ala on noin 800 m2.
Suojelulla on tarkoitus turvata saaressa pesivän rauhoitetun ja Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin 2010 mukaan silmälläpidettäviin lajeihin (NT) kuuluvan kalasääsken (Pandion haliaetus) pesimärauha maihinnousun ja leiriytymisen aiheuttamalta häiriöltä.


Rauhoitusesitys liittyy Pro Bodomjärvi ry:n kalasääsken suojelemiseksi tekemään aloitteeseen ympäristölautakunnalle 24.1.2014.

 

Rauhoitettavaksi esitettävä alue


Esitetty suojelualue sijoittuu karttaliitteen mukaisesti Espoon kaupungin omistamalle Bodomin kylän kiinteistölle 4:45. Rauhoitettavaksi esitetään Lillören –saari kokonaisuudessaan rantaviivojen mukaisesti.


Rauhoituskohteella ei ole asemakaavaa. Pienen kokonsa vuoksi suojeltavaksi esitettävä saari on yleiskaavassa vain osa vesialuetta (W). Viereiset alueet on osoitettu Bodomin asemakaavassa Golfkentän korttelialueeksi (EG-1), jonka ranta-alueet toimivat kasvullisena suojavyöhykkeinä (s-2).

Alueella on vireillä uusi Bodominkartanon asemakaava, jossa golfkentän ranta-alueet on merkitty luonnonvaraisesti kasvullisena ja metsäisenä säilytettäviksi alueen osiksi.
Kohteen rauhoitus ei vaaranna alueiden asema- ja yleiskaavan mukaista käyttötarkoitusta.


Alueen suojeluperusteet


Kalasääski on pesinyt Lillörenissä vähintään vuodesta 1986.

Lentokykyisistä poikasista on ollut havaintoja vuosilta 1989–2012. Myös vuonna 2013 tehtiin poikashavaintoja, mutta pesintä kuitenkin epäonnistui.

Viime vuosina on ollut merkkejä siitä, että saareen on toistuvasti rantauduttu pesimä-aikana sekä kalastettu saaren välittömässä läheisyydessä.

Häirintä on ollut mahdollisesti syynä pesinnän epäonnistumiselle vuonna 2013.

Rantautumista ei voida virallisesti kieltää esim. kyltein, mikäli saarta ei ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu.
Kalasääsken pesäpaikan rauhoittamisen lisäksi Lillörenin suojelemisella turvataan pieni pala pääkaupunkiseudulla harvinaiseksi käyvää, rakentamatonta saaristoluontoa järviympäristössä.

Ehdotettavat rauhoitusmääräykset
Suojelualueelle ehdotetaan seuraavia rauhoitusmääräyksiä:


1. Rajoitukset:


Alueella on kielletty
Maihinnousu lintujen pesimäaikana 1.4–31.8


Rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
Maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen ja sen ainesten ottaminen
Ojittaminen, ruoppaaminen, ja muut vesirakennushankkeet;
Metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet;

Sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen;
Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen;
Tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen;
Muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.


2. Sallitut toimet


Bodomjärven vedenpinnan tilapäinen säätely yli suojelualueen rajojen (saaren rantaviiva) on sallittu tarvittaessa, kuitenkin siten ettei kalasääskelle tärkeä puusto vahingoitu.


3. Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen


Edellä olevista määräyksistä saadaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvalla poiketa, jos se on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön kannalta perusteltua.


4. Hoito- ja käyttösuunnitelma


Luonnonsuojelualueelle voidaan laatia hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi ja kalasääsken pesimäpaikan ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä. Uudenmaan ELY-keskus vahvistaa hoito- ja käyttösuunnitelman.

Lausuntopyynnöt ja vastineet


Rauhoitusesityksestä päätettiin pyytää 5.9.2014 mennessä kaupungin sisäiset lausunnot teknisen keskuksen katu- ja viherpalveluilta, kaupunkisuunnittelukeskukselta, tonttiyksiköltä ja liikuntapalveluilta. Lausunto saatiin tonttiyksiköltä (26.8.-14) sekä sähköpostikommentit kaupunkisuunnittelukeskukselta (25.8.-14) ja tekniseltä keskukselta (29.8.-14).

Espoon kaupungin tonttiyksikkö puoltaa kalasääksen pesimäsaaren rauhoittamista luonnonsuojelulain 24 §:n mukaiseksi suojelualueeksi.


Kaupunkisuunnittelukeskus totesi, ettei sillä ole tarvetta lausua asiasta.
Teknisellä keskuksella ei ole suojeluun huomautettavaa.

Tekninen keskus pyytää kuitenkin huomioimaan järven vedenpinnan korkeuden säätelyn ja että sääntelyä voidaan joutua käyttämään tilapäisesti yli rajojen Espoonjoen varrella olevan asutuksen suojelemiseksi.

Vedenpinnan korkeuden sääntelyn salliminen lisätään rauhoitusmääräyksiin.