Tietoa Natura 2000 suojelusta


Natura alueilla suojellaan luontotyyppejä ja lajeja.

Natura 2000-alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Tavoitteena onluonnon monimuotoisuuden säilyminen.


Valtiot ehdottavat Natura-alueita verkostoon.

Suomen Natura-alueet ovat pääasiassa nykyisiä luonnonsuojelualueita,

erämaa-alueita ja suojeluohjelmien kohteita. Verkostolla suojellaan myös sellaista luontoa, joka aiemmin on ollut heikommin suojeltua, esimerkiksi saariston ja rannikon vedenalaista luontoa, järviä, suuria jokia,pienvesiä,kallioita ja kulttuuriympäristöjä.


Suomessa on nyt 1 857 Natura-aluetta.

Natura 2000-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 50 000 km2 eli noin 15 % Suomen kokonaispinta-alasta.

Alueista lähes 80 % on valtion maita ja Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.


EU:n komissio on tehnyt päätöksen alpiinisen vyöhykkeen Natura 2000-alueista.

Suomesta hyväksyttiin 19 aluetta Pohjois-Lapista, yhteensä 17 900 km2.

Muu osa Suomea kuuluu boreaaliseen vyöhykkeeseen.

Komissio on tehnyt päätöksen myös boreaalista vyöhykettä koskevasta luettelosta

ja sen täydentämisestä.

EU on lopullisesti hyväksynyt kaikki Suomen ehdotukset


Natura-alueiden suojelu voi perustua lainsäädäntöön, hallinnollisiin määräyksiin tai vapaehtoisiin sopimuksiin.

Pääosin suojelu perustuu luonnonsuojelu- ja erämaalakeihin, mutta luonnonarvoja suojellaan myös metsä-,vesi-, ulkoilu-, rakennus- ja maa-aineslakien avulla.

Alueilla voidaan sallia toiminta, joka ei uhkaa suojeltavia luontoarvoja.


Lisätietoa Naturata löytyy:

Ymparisto – Suomen Natura 2000-alueet

Luettelo Suomen Natura 2000-alueista-Wikipedia

Natura 2000-alueet-www.metsa.fi

Natura 2000-Wikipedia

Natura 2000-alueiden suojelu ja käyttö

Natura 2000 alueet

Euroopan Komissio –Perusteet – EU:n suojelualueet – Natura 2000


Kirjoittaja:

Jack Barkman, Matalajärven suojeluyhdistys

Lähde:Metsähallitus