YHDISTYKSEN MUISTUTUS JA MIELIPIDE ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVALUONNOKSESTA KOSKIEN OITTAAN ALUETTA


Esitämme seuraavat mielipiteet kaavaluonnoksesta ja sen
liiteaineistosta:

4.1. OITTAA espoolaisten virkistysalueeksi


Oittaan luontoliikunta-alue tulee laajentaa kattamaan koko Kehä III:n
ja Bodominjärven välinen kannas.

Alue tarjoaa luontoelämyksiä ja liikunta- ja lähivirkistysmahdollisuuksia Espoon yhä kasvavalle asukasjoukolle.

Korona-ajan käyttäytymismuutoksista monet ovat tulleet jäädäkseen - ihmiset haluavat viettää aikaansa läheistensä kanssa enenevässä määrin paitsi kotipiirissä, myös lähiluonnossa.

Oittaalla on keskeinen merkitys espoolaisten liikkumiselle ja
virkistäytymiselle.

Oittaan alue palvelee laajasti eri liikuntamuotoja, mm. ratsastus, koiran ulkoilutus, hiihto, pyöräily, retkeily, marjastus.

Oittaasta on Kotiseudun ulkoilupolut-ohjelman 2021-2030 mukaan muodostumassa keskeinen ulkoilureittien saranakohta.


Syksyllä 2019 julkisuuteen tuli tieto, että Kehä III:n varrelle Espoon
Hepokorpeen on suunnitteilla Fortumin datakeskus.

Tämä aiheutti välittömästi tuhansien ihmisten adressivetoomuksen Oittaan alueen säilyttämiseksi.

Oittaan ulkoilureittien ja metsän nakertaminen tämän massiivisen datakeskuksen tieltä olisi lyhytnäköinen päätös.

Hepokorvenkallion datakeskuskaava (Högnäs633300) oli syksyllä 2020 nähtävillä ja siitä annetut espoolaisten kymmenet mielipiteet osoittavat, että ehdotettu kaava-alue tulee säilyttää virkistyskäyttöä varten.


Yleiskaavamerkinnät TP/A ja TP/T ovat alueelle sopimattomia. Ei ole suotavaa että ”alueelle voidaan sijoittaa YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ AIHEUTTAAVAA teollisuus-, varastointi- ja yhdyskuntateknisen huollon toimintaa sekä muuta tilaa vaativaa työpaikkatoimintaa.

” Ja että ”alueelle ei tule sijoittaa sellaisia toimintoja, JOTKA
HÄIRIINTYVÄT RASKAASTA LIIKENTEESTÄ, MELUSTA JA PÖLYSTÄ.”

Miten on mahdollista edes esittää tällaisia häiriöitä aiheuttavia
toimintoja sallivia kaavamerkintöjä näin lähelle asuin-, suojelu- ja
viheralueita?

Tilaa vaativa työpaikkatoiminta tulee vaatimaan merkittäviä
louhinta- ja maansiirtotöitä, jotta esitetty alue voidaan ottaa käyttöön. Ne aiheuttaisivat pysyviä ympäristöhaittoja. Lisäksi kaavamerkinnän punaisella korostetut kohdat ympäristöhäiriöitä aiheuttavasta toiminnasta ja raskaasta liikenteestä, pölystä ja melusta häiriintymättömästä toiminnasta ohjaavat tuollaisen raskaamman teollisuus- tms. toiminnan sijoittumista tälle herkälle alueelle, jossa sellaista toimintaa ei tällä hetkellä ole.


Edellä esitetyn perusteella kaavamerkinnät tulee muuttaa oheisen kuvan mukaan


Pyydämme seuraavia yleiskaavamerkintä-muutoksia, jotka on esitetty
yllä olevassa kartassa:

1. TP ja TP/T merkinnät tulee muuttaa V Virkistysalueeksi.

2. A3 alueet muutetaan AT:ksi

3. A2 alue muutetaan A3:ksi

4. AME muutetaan M


AME-alueiden muuttamista M-alueeksi perustelemme sillä, että

Espoossa pitää olla myös mahdollista harjoittaa ammattimaisesti maataloutta.
Olisi myös Espoon kaupungin edun mukaista, että kaupungissa on monipuolinen
elinkeinorakenne, jota ei rajoiteta kaavamääräyksin.

Jo kaavatyön aiemmissa vaiheissa on tunnistettu, että kyläkokonaisuuksia ja maaseutumaisia kulttuurimiljöitä kehitetään niiden perinteisiä arvoja kunnioittaen sekä riittävän laajojen pelto- ja metsäalueiden eheys mahdollistetaan.

(Espoo Visio2050).Yleiskaavaehdotuksessa esitetyt merkinnät ovat näiden tavoitteiden vastaisia.


Alla olevassa kartassa on esitetty Espoon kaupungin maanomistus
Oittaan alueella – Espoon maat on merkitty punaisella katkoviivalla. Alueen käytöstä päättävät espoolaiset.

Valtioneuvoston vuodelta 1989 olevan Nuuksion järviylänköä
koskevan periaatepäätöksen
ja sen keskeisten tavoitteiden noudattamisen
tulee olla johtoajatuksena alueen suunnittelussa.

Lisäksi järviylängön aluerajaus tulee merkitä kaavakarttoihin aivan kuten Kultuuriympäristöt 2020 ja saada ne oikeusvaikutteisiksi.


Periaatepäätöksessä tuodaan esille alueen luontoarvojen
merkittävyys ja niiden säilyttämisen tärkeys.

Päätöksessä pyritään erityisesti estämään maisemaa ja ympäristöä pilaavat rakennushankkeet, jotka nyt esillä oleva kaavaluonnos mahdollistaa.

Ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua rakentaa tiivistä kaupunkimaista
asuinaluetta Nuuksion järviylängölle. Espoon kaupunki korostaa monissa
yhteyksissä Nuuksion erämaan läheisyyden merkitystä sekä kaupungin
asukkaille että omalle imagolleen, mutta nyt yleiskaavaluonnoksen valmistelussa se toimii omia ja valtioneuvoston vahvistamia periaatteita vastaan.

Toivomme että uudessa yleiskaavaluonnoksessa nostetaan esille ja arvostetaan em. valtioneuvoston vuoden periaatepäätöstä Nuuksion järviylänköalueesta.

Kohdassa Yksittäisiä huomioita: Kohta J. esitämme korjattavia
peltoalueiden keskelle merkittyjä V-aluemerkintöjä, jotka tulee palauttaa
M-alueiksi.


-----------------------------------------------------------------------------

Pohjois-Espoon ja keskiosien yleiskaava

asukastilaisuudet olivat Kirkkojärven

8.2. koululla ja 11.2. Ruskatalolla.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa tehdään maankäytön

Visio vuoteen 2050.

Vision tavoitteena on löytää Espoon tahtotila seudun kehityksessä.

Keskeisiä suunnitteluhaasteita ovat kaupunkirakenteen eheyttäminen, joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen turvaaminen alueella sekä nykyisten kyläalueiden tunnistaminen ja niiden elinkelpoisuuden vahvistaminen.

Yleiskaavalla tullaan vastaamaan Espoon kaupungin kasvutavoitteisiin luomalla
kaupunkirakennetta eheyttävillä maankäyttöratkaisuilla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle ja Länsiradan tulevaisuudelle.

Kaavalla pyritään vastaamaan kaupungin 2500 asunnon vuositavoitteeseen.

Yleiskaavan suunnittelussa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillitseminen ja miettimään keinoja päästövähennys tavoitteiden saavuttamiseksi.

( Espoon kaupunginsuunnittelukeskus 2016)


Ohessa kartta yleiskaavalueesta.

Lisää tietoa löytyy oheisen linkin kautta.

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava

Sivuilla löytyy myös :

Visio 2050 raportti

kaavalue.3.jpg